Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế (13/03/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/3/giải trình nguyên nhân lnst tăng signed.pdf