Công văn số 58/PVR-TCKT ngày 20 tháng 04 năm 2022 (03/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/số 58 pvr-tckt ngày 20.04.2022.pdf