Công văn số 148/PVR-TCKT (19/07/2019)

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm 10% so với cùng kỳ năm trước "

Xem chi tiết tại đây