Công văn số 143/PVR-TCKT (06/08/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/8/cv số 143- 4-8-2021 pvr về giải trình ý kiến từ chối của ktv_signed.pdf