Công văn số 126/PVR-TCKT ngày 15/07/2020 (16/07/2020)

Xem chi tiết tại đây.