Chính sách đào tạo của PVCR (15/05/2011)

1. Mục tiêu chiến lược đào tạo:

- Xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên đồng bộ có trình độ, chuyên môn về nghiệp vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Xây dựng và phát triển cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh và vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.

2. Các quan điểm cơ bản:

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được PVCR đặc biệt chú trọng, coi đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển chiến lược của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác đào tạo phải đi trước một bước theo phương trâm đồng bộ và có hệ thống.

- Phát huy nguồn nhân lực trong Công ty PVCR và tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty.

3. Các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo:

- Kế hoạch đào tạo xây dựng trên các tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí, chức danh, từng lĩnh vực, chuyên ngành.

- Xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống đào tạo của PVCR.

- Bố trí, đào tạo và tổ chức sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ. 

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực.

- Đào tạo Kỹ năng chăm sóc khách hàng cho cán bộ kinh doanh trong Công ty.

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên trong Công ty PVCR tự đào tạo nâng cao trình độ phục vụ cho công tác.

- Cán bộ công nhân viên trong Công ty đều có cơ hội tham dự các khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và được hỗ trợ mọi chi phí.