Cập nhật Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (08/05/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/6/tài liệu họp đhđcđ 2021.rar