Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác. (20/09/2016)

Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác

Người ĐDPV tại Cty Tài chính giáo dục

Người ĐDPV tại Cty Xây dựng Sông Hồng

Người ĐDPV tại Cty CP  ĐT Thương mại Dầu khí IDICO

Người ĐDPV tại Cty ĐT PV2

Người ĐDPV tại Cty CP Khách sạn Lam Kinh

Người ĐDPV tại Cty CP Thương mại Dầu khí Việt Nam

Người ĐDPV tại Cty Đầu tư và phát triển Bình An