Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016. (25/06/2016)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.

Biên bản họp ĐHĐCĐ xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây