Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR (27/06/2019)

 Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR

Xem chi tiết tại đây