Biên bản họp số 114-BBH-BKS-PVR (30/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/bbh ban kiểm soát số 114 bb-bks-pvr ngày 30.06.2022.pdf