Biên bản họp HĐQT (16/08/2016)

Biên bản họp HĐQT.

Xem chi tiết BB họp HĐQT.pdf