Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 (27/06/2014)

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2014.

Xem chi tiết biên bản tại đây

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây