Báo cáo tình hình sử dụng vốn (18/06/2012)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010

Xem chi tiết tại đây