Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010 (02/07/2011)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010.