Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý II năm 2011 (23/07/2011)

Báo cáo tinh hình quản trị công ty Quý II năm 2011 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.