Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 (30/03/2012)

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết báo cáo tài chính tại đây

Xem chi tiết báo cáo thường niên tại đây