Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn (14/12/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/12/số 09 báo cáo của ogc ngày 08.12.2021.pdf