Báo cáo thay đổi cổ đông lớn (18/03/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/3/báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - bùi văn phú.pdf