Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch (17/10/2013)

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Giải trình chi tiết tại đây