Báo cáo tài chính quý I/20112 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (16/04/2012)

Báo cáo tài chính quý I/20112 và báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem báo cáo tài chính tại đây

Xem báo cáo tình hình quản trị tại đây