Báo cáo tài chính năm 2021 giữa niên độ (06/08/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/8/báo cáo tài chính pvr 2021 bán niên.pdf