Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (14/08/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/8/báo cáo tài chính giữa niên độ từ 01.01.2022-30.06.222.pdf