Báo cáo tài chính đã được soát xét (16/08/2011)

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 30 tháng 06 năm 2011.