Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (31/03/2014)

Báo cáo tài chính đã được soát xét năm 2013 của công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây