Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình. (20/03/2014)

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng

Công văn giải trình