Báo cáo số 145/BC-HĐQT-PVR (11/07/2019)

 Về việc " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "

Xem chi tiết tại đây