Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (12/09/2011)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.