Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn VNT (12/10/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/10/sđ 25 - số 01.10.2021 bc-vnt.pdf