Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn OGC (12/10/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/10/sđ 26 - số 038.2021 cbtt-ogc.pdf