Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 (17/07/2011)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2011.